Verkoopsvoorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED
Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen WINE & COFFEE LOVERS BV (hierna: W&CL), gevestigd te 2450 Meerhout, Bospad 5/1, KBO nr. 0881.692.782 en haar klant. Huidige algemene voorwaarden worden door de klant aanvaard o.a. middels plaatsing van een bestelling, aanvaarding van een offerte, betaling van een factuur dan wel anderszins. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een afzonderlijke schriftelijke uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert eveneens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop-)voorwaarden. 

2. OVEREENKOMST
Er komt tussen W&CL en de klant pas een overeenkomst tot stand na mondelinge of schriftelijke toezegging door de klant én na uitdrukkelijke aanvaarding daarvan door W&CL. Indien uitvoerings- of  leveringstermijnen in de overeenkomst worden vermeld, zijn deze niet bindend, doch slechts informatief. 

3. ANNULERING
Elke annulering van het geheel of een gedeelte van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten, onverminderd het recht van W&CL om vergoeding van haar werkelijke schade te vorderen.

4. LEVERING
a. De verkochte goederen worden geleverd EX WORKS tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Indien W&CL zich toch gelast met transport gebeurt dit louter vrijblijvend en op kosten en volledig
risico (zo o.a. voor glasbreuk) van de klant. W&CL handelt dan als gevolmachtigde in opdracht en voor rekening van de klant.
b. Voor iedere bestelling die een bedrag van 75,00 EUR (excl. BTW) niet te boven gaat, brengt W&CL een bijkomende kost van 7,50 EUR bij de klant in rekening, die deze bijkomende kost aanvaardt.
c. W&CL behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling te schorsen in volgende gevallen:
−− Wanneer de rekening van de klant bij W&CL een negatief opeisbaar saldo vertoont;
−− Wanneer de klant blijk geeft van een financieel onvermogen of van een negatieve solvabiliteit.
d. De klant is gehouden, op zijn kosten, de nodige voorzieningen te treffen voorafgaand aan de levering, zoals aansluitingen voor water en elektriciteit en een geschikte ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, dit alles in overeenstemming met de door de overheid voorgeschreven vereisten.
e. In geval van weigering van afname of indien er een vertraging in de levering is ten gevolge van een schorsing van een bestelling waarvoor de klant of derden verantwoordelijk zijn, kunnen stockeringskosten ten laste worden gelegd van de klant, dit onverminderd het recht van W&CL om de overeenkomst te ontbinden.

5. PRIJZEN EN BETALING
a. De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (transport, in- en uitvoertaksen, (de)montage, e.d.) zijn ten laste van de klant.
b. De prijzen zijn voor verhoging vatbaar indien tussen de periode van de bestelling en de levering één of meer bestanddelen die de prijzen kunnen beïnvloeden een stijging ondergaan, voor zover deze invloed
minstens gelijk is aan 2%.
c. Behoudens afwijkende bepalingen zijn al de facturen van W&CL betaalbaar contant netto, zonder korting. W&CL is echter te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of onmiddellijke contant betaling te vorderen in welk geval de klant gehouden is daaraan te voldoen.
d. Elke niet betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 10 % per jaar. Tevens zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd
worden met een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 10% met een minimum van 75,00 euro. Vervallen intresten over een periode van één jaar brengen van rechtswege intrest op. Bij gebrek aan betaling van
één factuur op vervaldatum, zijn alle facturen, ook deze die nog niet op vervaldatum zijn gekomen, van rechtswege opeisbaar. Bij verandering van de toestand van de klant (overlijden, faillissement, reorganisatie, ontbinding, …) worden de volledige schuldvorderingen van W&CL meteen opeisbaar.
e. Klachten betreffende de geleverde diensten en uitgevoerde werken kunnen enkel aanvaard worden wanneer zij schriftelijk gebeuren binnen 8 kalenderdagen na facturatiedatum. Indien geen (tijdige) betwisting W&CL bereikt, wordt verondersteld dat de klant akkoord gaat met de gefactureerde diensten en uitgevoerde werken.

6. KLACHTEN – SCHADE
Klachten m.b.t. kwaliteitsgebreken of niet-overeenstemming dienen, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na de levering (in geval van zichtbare gebreken) of binnen de 8 dagen na ontdekking (in geval van niet-zichtbare gebreken) gemotiveerd meegedeeld te worden aan W&CL. Klachten i.v.m. niet-zichtbare gebreken dienen in ieder geval binnen de 6 maanden na de datum van levering gemotiveerd meegedeeld te worden aan W&CL. Indien de klacht van de klant gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van W&CL in elk geval de aankoopprijs van het betrokken product niet overschrijden. Het melden van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling van de prijs uit te stellen of op te schorten noch het recht om de bestelling of levering te annuleren.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICOREGELING
a. Alle goederen blijven eigendom van W&CL tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen.
b. De klant maakt zich sterk – zo nodig namens een derde klant of houder – dat op eerste verzoek van W&CL meegedeeld zal worden waar de goederen zich bevinden en dat deze op kosten en risico van de klant terug ter beschikking zullen worden gesteld van W&CL indien W&CL daarom verzoekt.

8. TOEPASSELIJK RECHT
Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Turnhout.